Par skolu

Gleznainā un vēsturiskā Lielupes krastā jau 190 gadus atrodas Teteles pamatskola. Skola lepojas ar stabilu, nemainīgu un profesionālu pedagogu komandu! Skola īsteno četras (to skaitā – mazākumtautību un speciālo mazākumtautību) izglītības programmas. Ir uzsākta pāreja uz mācībām valsts valodā, saskaņā ar grozījumiem Izglītības likumā.

Papildus skola piedāvā bezmaksas interešu izglītības nodarbības. 

Skola piedalās Eiropas Sociālā fonda projektos, kas dod iespēju skolēniem padziļināti apgūt dažādu jomu mācību priekšmetus. Skola piedāvā iespēju mācīties nelielās klasēs, kas nodrošina individuālu un diferencētu pieeju katram skolēnam, kā arī pagarinātās dienas grupas.

Skola nodrošina izglītojamos ar atbalsta personāluSkolas absolventi un mecenāti – Juris Birulis un Aivars Birulis izcilākos skolas skolēnus divas reizes gadā apbalvo ar naudas balvu («Gaismas Balva»)!

Skolā, svinot valsts svētku un gadskārtu ieražu svētkus, vienlaikus tiek cienītas, koptas un saglabātas arī mazākumtautību tradīcijas.

Vērtības

Sadarbība

Sadarboties un būt komandas daļai pretstatā individuālam darbam un sacensībai. 

Aktīva darbība grupā, apvienojot un atbalstot citus.

Atbildība

Uzņemamies atbildību par savu rīcību un tās radītajām sekām; izpildām solījumus un atzīstam

pieļautās kļūdas, lai no tām mācītos; godprātīgi izpildām uzticētos pienākumus; iesāktos darbus

paveicam līdz galam; patstāvīgi pieņemam lēmumus par savu nākotni un izvēlamies piemērotāko

alternatīvu; pienākumus veicam kvalitatīvi un norādītajā laikā; neatlaidīgi, pārvarot problēmas,

šķēršļus, tiecamies sasniegt izvirzīto mērķi.

Tradīcijas

Kopjam un veidojam tradīcijas, kas sekmē radošumu, piederību skolai, veido mūs par skolas un

valsts patriotiem.

Vīzija

Progresīva, atpazīstama, skolēniem, skolotājiem un vecākiem labvēlīga, tradīcijām bagāta skola