Skolas vēsture

19. gadsimta sākumā Tetelmindes muižu iegādājās Ulrihs Frīdrihs fon Bērs (1803.– 1867.), vēlāk tā piederēja viņa dēliem Heinriham (1849.–1919.), Aleksandram (1856.–1919.) un Sesilam (1858.–1919.). Ap muižu esošais Teteles ciemats 19. gadsimtā izveidojās par vienu no Latvijas kieģeļrūpniecības centriem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1832. gadā Barons Ulrihs  Frīdrihs fon Bērs Tetelmindes muižas telpās nodibina skolu (Tetelmindes tautskolu), skola atrodas muižas telpās līdz 1919.gadam, kad to nodedzina

Bermonda armija. Mūsdienās no muižas laikiem (daļēji) saglabājušās tikai mākslīgo pilsdrupu atliekas, kas ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, kā arī atsevišķi valsts nozīmes aizsargājami dižkoki parkā. Skolā mācījās vietējo latviešu zemnieku bērni. 

1840./1841.mācību gadā skolā mācījās 30 bērni.  Līdz 1888.gadam bērni skolā mācījās vienu gadu, bet no 1889.gada skola bija divgadīga. Tautskolā mācījās 10 –  12 gadus veci bērni, mācības

 notika no oktobra līdz aprīļa otrajai pusei. Mācību priekšmeti – mātes valoda, reliģija, galvas rēķini, rokdarbi, vingrošana, baznīcas dziesmu dziedāšana.

Pirmais zināmais skolotājs bija Tetelmindes pagasta rakstvedis Heinrihs Putrigs (1844.–1890.). No 1889.gada darbu skolā uzsāk skolotājs Gothards Veinbergs. No 1890.– 1910.gadam skolas pārzinis ir Jānis Vītols.

 

 

Sākot no 1919./1920. mācību gada līdz 1934.gada 25. novembrim Tetelmindes (vēlāk – Teteles pagasta) 1.pakāpes pamatskolas pārzinis bija Teodors Zaļinskis. T.Zaļinskis 1900.gadā pabeidza Jelgavas Aleksandra ģimnāziju, bet 1901.gadā pie šīs ģimnāzijas organizētos kursus pedagoģijā. Teodors Zaļinskis mācīja matemātiku, vācu valodu, vēsturi, ģeogrāfiju, dziedāšanu un vadīja skolas kori.

 

 

No 1934.-1939. gadam Teteles pagasta 1. pakāpes pamatskolu vada Jānis Teteris. 

No 1939. gada 1. novembra līdz 1941. gada jūnijam Teteles pagasta 1.pakāpes pamatskolas pārzinis bija Nikolajs VasiļjevsN.Vasiļjevs 1936.gadā absolvēja Jelgavas Valsts skolotāju institūtu. 1941. gada 14. jūnijā N.Vasiļjevs arestēts un no skolas ēkas izsūtīts uz Krasnojarskas novadu Krievijā.Teteles pagasta 1. pakāpes pamatskola 1944. gadā pārtop par Teteles nepilno vidusskolu, bet 1951.gadā tiek izveidota Teteles 1. septiņgadīgā skola ar latviešu mācību valodu un Teteles 2. septiņgadīgā skola ar krievu mācību valodu.


1962./1963. mācību gadā Teteles 1. septiņgadīgā skola un Teteles 2. septiņgadīgā skola tiek apvienotas vienā un izveidota Sprīdīšu astoņgadīgā skola ar latviešu un krievu mācību valodām. Pirmajā gadā skolā bija 25 klašu komplekti – 9 latviešu un 16 krievu plūsmā. Pavisam skolā mācījās 345 skolēni un strādāja 40 pedagogi. Skolu vadīja direktors Jānis Jēkabsons un mācību pārzine Olga Dūrēja. 

1963. gadā bijušās Teteles muižas teritorijā tiek uzcelta jauna – tagadējā skolas ēka.  No 1967.-1973.gadam skolas direktors bija Boriss Krasņikovs, šajā laikā tika uzsākta skolas piebūves celtniecība. Skolas piebūvi 1974.gadā pabeidza direktors Inārs Bočs.


1991. gadā skolu sāka vadīt direktors Antons Želna ar mācību pārzini Sarmīti Majevsku.


1992. gadā skolai tiek atjaunots tās vēsturiskais nosaukums – Teteles pamatskola. Ar A.Želnas vārdu attīstības un pilnveides periods skolas dzīvē – tiek sakārtota skolas teritorija, pārbūvēta skolas centrālā ieeja, daļēji atjaunotas vēsturiskā Tetelmindes torņa (mākslīgo pilsdrupu) atliekas, tām uzbūvējot nelielu piramidālu kārniņu jumtu. Skolā tiek uzsāktas jaunas tradīcijas – šahista F.Apšenieka piemiņas kausa turnīri gan skolēniem, gan pieaugušajiem, Lāčplēša dienas svinēšana un Lāčplēša kara ordeņa kavalieru godināšana ar lāpu gājienu no skolas uz Teteles kapiem. Skolā sāk darboties Skolas padome un Skolēnu pašpārvalde, tiek aizsākta sadarbība ar Daugavas Vanagu Monreālas nodaļu un Kanādas Latviešu pensionāru biedrību. A.Želnas laikā skolā tiek ierīkota datorklase un multimediju kabinets.

2002.gadā, skolas 170 gadu jubilejai tiek izgatavots skolas karogs.

2009. gadā Teteles pamatskolu sāk vadīt direktore Jeļena Žoide un mācību pārzine Ineta Sauša, šajā laikā visas skolas mācību telpas tiek aprīkotas ar datortehniku, tiek renovēta un energoefektīvi siltināta skolas ēka, tiek ieviestas speciālās izglītības programmas gan latviešu, gan krievu plūsmā. Šajā laikā arī skolā tiek ieviests elektroniskais žurnāls “E-klase”.

2019. gadā Teteles pamatskolu sāk vadīt direktors Valdis Bogdanovs ar mācību pārzni Inetu Saušu.
Tiek uzsākta skolas parka atjaunošana, ainavu veidošana un papildināšana ar retiem svešzemju augiem, uzsākta skolas iekštelpu un mācību telpu inventāra atjaunošana, informācijas tehnoloģiju nomaiņa. 2021.gadā atzsākta skolas vēstures apzināšana, pētīšana un materiālu apzstrāde.

2020./2021. mācību gadā Teteles pamatskolā izglītību iegūst 175 skolēni.
Teteles pamatskola īsteno 4 izglītības programmas:

  • Pamatizglītības programma (kods: 21011111)
  • Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods: 21011121)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods: 21015611)
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods: 21015621)