Uzņemšanas kārtība

Uzņemšana Teteles pamatskolā notiek saskaņā ar 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.591Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”.

Bērnu Teteles pamatskolā uzņem:

  1. Pamatojoties uz vecāka vai likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata;
  2. Papildus pievieno bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);
  3. Aizpilda iesniegumu par piekrišanu personas datu publiskošanai;

Iesniegumus iesniedz darba dienās no plkst.09:00 līdz 15:00 skolas kancelejā vai nosūtot ar elektroniski drošu parakstu  tetelespsk@ozolnieki.lv.

Vairāk informāciju iespējams saņemt zvanot uz kanceleju +37163055432 vai skolas direktoram.