Uzņemšanas kārtība

Uzņemšana Teteles pamatskolā notiek saskaņā ar 2022. gada 11. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tā, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē ”.

Bērnu Teteles pamatskolā uzņem:

  1. Pamatojoties uz vecāka vai likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata (iesniegums  1.klasei);
  2. Papildus pievieno bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);
  3. Aizpilda iesniegumu par piekrišanu personas datu publiskošanai ;

Iesniegumus iesniedz darba dienās no plkst.09:00 līdz 14:00 skolas kancelejā vai nosūtot ar elektroniski drošu parakstu  tetelespsk@jelgavsnovads.lv.

Vairāk informāciju iespējams saņemt zvanot uz kanceleju +37163055432 vai skolas direktorei.