Skolas padome

Vecāku iesaiste skolas darbībā noteikta Izglītības likumā 31. pantā un Teteles pamatskolas ietvaros tās darbību nosaka  Teteles pamatskolas padomes reglaments. Teteles pamatskolas padomes mērķis ir nodrošināt skolēnu, skolēnu vecāku (vai likumisko pārstāvju) un skolas vadības savstarpējo sadarbību un sadarbību ar pašvaldību, kā arī ar citām valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.

Skolas padome darbojas, kā skolas struktūrvienība, tā īsteno skolas nolikumā noteikto kopējo mērķu un interešu sasniegšanu, padomei nav juridiskas personas tiesības, padome nav atsevišķs tiesību subjekts un tās lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

Padome darbojas pastāvīgi. Padomes personālsastāva pilnvaru termiņš ir 1 gads ar pārstāvju tiesībām tikt atkārtoti ievēlētiem uz neierobežotu pilnvaru termiņu skaitu. Padomes personālsastāva darbs ir brīvprātīgs, izņemot padomē deleģētos Skolas darbiniekus.

Skolas domes priekšsēdētāja – Daina Asare

Skolas padomes reglaments