Covid–19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumi Teteles pamatskolā

05.10.2021. Ziņa

16.09.2021. TPS/1-11/21/4

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Kārtība, kā tiek nodrošināta Covid–19 infekcijas izplatības ierobežošana
Teteles pamatskolā

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

I Vispārīgie jautājumi
1. Kārtība nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību Teteles pamatskolā (turpmāk – skola).
2. Kārtības mērķis ir maksimāli mazināt skolēnu un darbinieku inficēšanās riskus Skolā.

II Mācību organizēšana
3. Mācības Skolā tiek organizētas klātienes formā ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai ar apliecinājumu papīra vai digitālā formā par negatīvu Covid-19 testa rezultātu;
4. Mācību process visām klasēm notiek pēc Skolas izstrādāta un publicēta stundu saraksta elektroniskajā skolvadības sistēmā E-klase (turpmāk – E-klase);
5. Skolā turpmāk noteikts šāds stundu sākuma un beigu laiks un starpbrīžu ilgums:
1.5.1. 1. mācību stunda 8.25 – 9.05;
1.5.2. 2. mācību stunda: 9.10 – 9.50;
1.5.3. 3. mācību stunda: 10.00 – 10.40;
1.5.4. 4. mācību stunda: 11.00 – 11.40;
1.5.5. 5. mācību stunda: 11.55 – 12.35;
1.5.6. 6. mācību stunda: 12.50 – 13.30;
1.5.7. 7. mācību stunda: 13.35 – 14.15;
1.5.8. 8. mācību stunda: 14.20 – 15.00.

6. Atbilstošos laika apstākļos skolēniem atļauts starpbrīžos uzturēties Skolas pagalmā pedagoga vai dežūrskolotāja uzraudzībā.
7. Saziņa ar skolēnu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem notiek ar skolēnu dienasgrāmatu, E-klase vai telefona starpniecību. Individuālas sarunas ar skolēnu vecākiem notiek atsevišķā telpā, ievērojot distancēšanās noteikumus

III Veselības uzraudzība
8. Skolēnu testēšanu Skola organizē sadarbībā ar laboratoriju, kura veic Covid-19 testus. Ja skolēni un darbinieki atgriežas Skolā pēc prombūtnes vai neiekļaujas Skolas testēšanas grafikā, viņi ne vēlāk kā 48 stundu laikā pirms ierašanās Skolā Covid-19 testu veic patstāvīgi laboratorijā, kura sadarbojas ar Skolu un kurai ir nodoti skolēnu un darbinieku dati.
9. Skolēnu un darbinieku testēšanu veic Skolas medicīnas māsa.
10. Ja skolēna vecāki (vai skolēna likumiskie pārstāvji) atsakās veikt Covid-19 testu, tad uz šī skolēna vecāku (vai skolēna likumisko pārstāvju) iesnieguma pamata šis skolēns izglītību iegūst ģimenē (saskaņā ar Skolas pieņemto kārtību 2021.gada 7.septembra kārtību Nr.TPS/1-11/21/3 “Mācību procesa organizēšanas kārtība Teteles pamatskolā skolēniem, kuri mācību programmu apgūst ģimenē”) un izpilda E-klasē norādītos uzdevumus mācību priekšmeta skolotāja noteiktā termiņā un izmantojot mācību priekšmeta skolotāja noteiktu iesniegšanas veidu.
11. Ja skolēnam tiek konstatēts Covid-19 pozitīvs gadījums, tad šajā klasē mācību process notiek attālināti un mācību priekšmeta skolotājs veido individuāli pielāgotu mācību plānu, nodrošina mācību uzdevumu pieejamību un atgriezenisko saiti E-klase.
12. Gadījumā, ja kādam skolēnam tiek konstatētas akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, skolēns jāizolē atsevišķā telpā, nekavējoties jāsazinās ar skolēna vecākiem, kas ierodas pēc skolēna un telefoniski sazinās ar ģimenes ārstu. Atgriezties Skolā drīkst tikai pēc ģimenes ārsta norādījumiem.
13. Skola nodrošina bezkontakta termometru pieejamību gadījumiem, ja dienas laikā rodas aizdomas par ķermeņa temperatūras paaugstināšanos.
14. Ja Skolas darbiniekam darbā rodas elpceļu slimības pazīmes, darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu, doties mājās, telefoniski informēt Skolas vadību un sazināties ar ģimenes ārstu. Darbinieks drīkst atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu.
15. Skolēniem un darbiniekiem, atrodoties izglītības iestādes koplietošanas telpās, ir jālieto sejas un mutes aizsegu.
16. Mācību procesa laikā sejas un mutes aizsegu lieto 4. – 9.klašu skolēni un pedagogi, kuriem nav sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta.
17. Mācību procesa laikā sejas un mutes aizsegu nelieto 1. – 3.klašu skolēni.
18. Mācību procesa laikā sejas un mutes aizsegu nelieto 4. – 9.klašu skolēni, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

IV Distancēšanās pasākumi un personu uzturēšanās Skolā
19. Skolā drīkst ienākt un atrasties skolēni, pedagogi un darbinieki, kā arī nepiederošas personas vai skolēnu vecāki, kuri var Skolas dežurantam uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai negatīvu Covid-19 testa rezultātu.
20. Skolā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta mājas karantīna vai izolācija.
21. Skolēnu vecāki vai likumiskie pārstāvji Skolā drīkst atrasties gadījumos, ja tas tiek saskaņots ar Skolas direktoru un ievērojot visus piesardzības pasākumus (sejas aizsegus).
22. Institūciju, uzņēmumu pārstāvji, kuri izglītības iestādē ieradušies sniegt pakalpojumus, ievēro higiēnas un distancēšanās nosacījumus (sejas aizsegus), par šo personu klātbūtni iestādē dežurants informē izglītības iestādes administrāciju.
23. Vecāku sapulces, individuālas tikšanās ar pedagogu drīkst organizēt tikai pēc mācību stundām.
24. 1.- 4.klašu skolēni ienāk Skolā, izmantojot centrālās Skolas ieejas durvis. 5.- 9.klašu skolēni ienāk Skolā, izmantojot rezerves Skolas ieejas durvis pie Skolas garderobēm.
25. Skolēni ierodas Skolā, pēc iespējas ievērojot distancēšanos. Skolas autobusā katrs izglītojamais drīkst aizņemt konkrētu sēdvietu un brauciena laikā to pamest drīkst tikai izkāpjot no autobusa. Iekāpt autobusā un izkāpt no tā drīkst pa vienam, novēršot grūstīšanos un drūzmēšanos. Sejas aizsegu lietošana Skolas autobusā ir obligāta.
26. Starpbrīžos izglītojamie drīkst atrasties Skolas pagalmā atbilstošos laika apstākļos un Skolas gaiteņos, novēršot drūzmēšanos. Visiem Skolas darbiniekiem jāatgādina izglītojamiem par distancēšanos, ja tiek novērota drūzmēšanās.
27. Pedagogs, kurš vadījis mācību stundu pirms pusdienu starpbrīža, pavada skolēnus uz ēdamzāli, kontrolē, lai skolēni ievērotu distanci no citas klašu grupas.
28. Skolēnu ēdināšanai tiek noteikta papildus ēdināšanas maiņa (plkst.10.40 – 11.00) un Skolas ēdnīcā attiecīgo klašu izglītojamie drīkst uzturēties atbilstoši pusdienu laikiem.
29. Skolas centrālās kāpnes drīkst izmantot tikai Skolas pedagogi, darbinieki un apmeklētāji. Katrai klašu grupai atsevišķi ir norādītas rezerves kāpnes (Skolas korpusu galos), lai izvairītos no drūzmēšanās.

V Higiēnas nodrošināšana
30. Pie skolas ieejām un Skolas vestibilos tiek izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi.
31. Visās klašu un koplietošanas telpās izvietota informācija – atgādinājumi par higiēnas ievērošanu, kā arī par pareizu roku mazgāšanu un distances ievērošanu.
32. Skolēniem un Skolas darbiniekiem pirms ēšanas, pirms nodarbībām datorklasē, pēc tualetes apmeklējuma, pēc sporta nodarbībām un pēc pastaigām jāveic roku dezinfekcija vai jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm. Roku nosusināšanai skolēni un darbinieki izmanto papīra dvieļus.
33. Darbiniekiem un skolēniem drīkst lietot tikai personīgos rakstāmpiederumus un citus individuālos mācību piederumus, kā arī trauku ūdens dzeršanai, izvairoties no to nodošanas no vienas personas otrai.
34. Regulāri jāvēdina telpas starpbrīžos, dinamisko paužu vai pastaigu laikā.
35. Mācību laikā skolēniem nav atļauts pamest Skolas teritoriju, izņemot pastaigas, fakultatīvās un interešu izglītības nodarbības pedagoga pavadībā. Atgriežoties no tām, obligāti jāmazgā rokas.
36. Regulāri jāveic telpu uzkopšana un koplietošanas virsmu dezinfekcija (saskaņā ar Skolas direktora apstiprinātu telpu kopšanas un dezinfekcijas plānu).

VI Atbildība par kārtības izpildi
37. Kārtība ir saistoša visiem skolēniem, skolēnu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, darbiniekiem un personām, kuras ierodas Skolā.
38. Par Mācību organizācijas noteikumu ievērošanu un skolēnu informēšanu par šo rīkojumu atbildīgs ir Skolas direktora vietnieks izglītības jomā Inga Bērziņa (inga.berzina@jelgavasnovads.lv, +371 26548040).
39. Par veselības uzraudzības noteikumu un par telpu uzkopšanas un dezinfekcijas noteikumu ievērošanu atbildīgs ir Skolas saimniecības vadītājs Ilze Otgone (ilze.otgone@jelgavasnovads.lv, +371 29625204).

VII Noslēguma jautājums
40. Atzīt par spēku zaudējušu 2021.gada 4.janvāra “Mācību procesa organizēšanas kārtību Teteles pamatskolā” Nr. 1-25/19

Direktors V.Bogdanovs

Bogdanovs (+371)29702707
valdis.bogdanovs@jelgavasnovads.lv